Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich stopni mają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku oświatowego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia za pomocą gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, ponieważ na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W niewielu szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni edukacyjne. Pracownicy szkoły mają z kolei ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w momencie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci z powodu wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego rodzinie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania na ogół pokrywają szkody doznane przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, aby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych szkód. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeśli zostaną zrealizowane warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu